img

{{userInfo.fullname}}

{{userInfo.userType === 1 ? "Đối tác" : "Nhân viên"}}

{{userInfo.phoneNo}}

{{userInfo.email}}

Danh sách tài khoản nhân viên

Tạo tài khoản
File mẫu   
{{item.errorMessage}}
{{item.errorMessage}}
STT Tên nhân viên Chức vụ Số điện thoại Phòng ban Mã nhân viên Email/tài khoản #ID Action
{{item.stt}} {{item.fullname}} {{item.position}} {{item.phoneNo}} {{item.department}} {{item.staffCode}} {{item.email}} {{item.id}}