img

{{userInfo.fullname}}

{{userInfo.userType === 1 ? "Đối tác" : "Nhân viên"}}

{{userInfo.phoneNo}}

{{userInfo.email}}

Thông tin cá nhân

Đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu