img

{{userInfo.fullname}}

{{userInfo.userType === 1 ? "Đối tác" : "Nhân viên"}}

{{userInfo.phoneNo}}

{{userInfo.email}}

Lịch sử đặt phòng

STT Trạng thái Tên khách sạn Mã đặt chỗ Ngày check-in Ngày check-out Giá phòng/ngày Số lượng Thành tiền Người đặt phòng Email
{{item.stt}} {{item.bookingStatus === 1 ? 'Đã xử lý' : 'Chưa xử lý'}} {{item.bookingHotelDetails[0].hotelName}} #{{item.id}} {{item.bookingHotelDetails[0].checkinDate | date:"dd/MM/yyyy"}} {{item.bookingHotelDetails[0].checkoutDate | date:"dd/MM/yyyy"}} {{item.bookingHotelDetails[0].price | number : fractionSize}} {{item.bookingHotelDetails[0].amount }} {{item.bookingHotelDetails[0].totalPrice | number : fractionSize}} {{item.contactName}} {{item.contactEmail}} Xuất vé Hủy vé