img

{{userInfo.fullname}}

{{userInfo.userType === 1 ? "Đối tác" : "Nhân viên"}}

{{userInfo.phoneNo}}

{{userInfo.email}}

Lịch sử đặt vé

STT Nhân viên đặt Trạng thái Hành trình Hãng bay Mã phê duyệt Mã đặt chỗ Số vé Ngày đặt vé Hạn đặt chỗ Chuyến bay Hành khách Tên hành khách #ID
{{item.stt}} {{item.userFullName}} ({{item.userName}}) {{toStatusText(item.status)}} {{item.bookingReservations[0].startPoint}} - {{item.bookingReservations[0].endPoint}} {{toAirlineText(item.bookingFlights[0].airlineCode)}} {{item.tickets[0].approvalCode}} {{item.bookingReservations[0].bookingCode}} {{item.tickets[0].ticketNumber}} {{item.dateCreated | date:"dd/MM/yyyy"}} {{item.bookingReservations[0].expiryDate | date:"dd/MM/yyyy HH:mm"}} {{item.bookingFlights[0].flightNumber}} {{item.bookingPassengers.length}} {{toPassenger(item.bookingPassengers)}} {{item.id}}
STT: {{item.stt}}
Trạng thái: {{toStatusText(item.status)}}
Mã phê duyệt: {{item.tickets[0].approvalCode}}
Hành trình: {{item.bookingReservations[0].startPoint}} - {{item.bookingReservations[0].endPoint}}
Hãng bay: {{toAirlineText(item.bookingFlights[0].airlineCode)}}
Mã đặt chỗ: {{item.bookingReservations[0].bookingCode}}
Số vé: {{item.tickets[0].ticketNumber}}
Ngày đặt vé: {{item.dateCreated | date:"dd/MM/yyyy"}}
Hạn đặt chỗ: {{item.bookingReservations[0].expiryDate | date:"dd/MM/yyyy HH:mm"}}
Chuyến bay: {{item.bookingFlights[0].flightNumber}}
Số hành khách: {{item.bookingPassengers.length}}
Hành khách: {{toPassenger(item.bookingPassengers)}}
#ID {{item.id}}